TIETOSUOJASELOSTE

Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §

Tietosuojaseloste perustuu EU:n tietosuoja-asetukseen (GDPR, The General Data Protection Regulation), joka säätää EU:n kansalaisten oikeuksista tietosuojaan, sekä omien henkilötietojen luottamukselliseen käsittelyyn.

REKISTERINPITÄJÄ

Suomen EDM Oy (y-tunnus: 0399163-9), Yrittäjänkatu 20, 06150 Porvoo, puh: +358 (0)19 5211 400

HENKILÖREKISTERIÄ HOITAVA HENKILÖ

Ida Åman

REKISTERIN NIMI

Asiakas- ja markkinointirekisteri

HENKILÖTIETOJEN KÄYTTÖTARKOITUS

Käyttötarkoituksen kuvaus

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisterit sisältävät uusasiakashankinnan-, markkinoinnin- ja sopimusasiakastietoja.

Jotka voivat olla:

 • Nimi
 • Osoite
 • Postitoimipaikka ja numero
 • Puhelinnumero
 • Sähköpostiosoite
 • Yritys
 • Yrityksen Y-tunnus
 • Linkit, joita avattu
 • Kuinka kauan henkilö on sivulla ollut
 • Maksutiedot
 • Laitteen huoltotiedot

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Rekisterit sisältävät sopimusasiakkaalta saatuja kontaktitietoja. Asiakkaan kontaktitiedot päivitetään aina asiakkaan ilmoittaessa tai asiakas voi itse päivittää tietonsa verkkokaupan kautta. Näin rekisteri pysyy oikeellisena.

TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAINEN LUOVUTTAMINEN 

Tietoja ei lähtökohtaisesti luovuteta eteenpäin kolmansille osapuolille. Tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa esim. viranomaisille, perintään tai muuhun vastaavanlaisiin käyttötarkoituksiin. Takuuhuoltojen henkilötiedot välitämme päämiehille tarpeen mukaan.

SÄÄNNÖNMUKAISTEN TIETOJEN LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE

Tietoja ei pääsääntöisesti siirretä tai luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen kannalta tarpeellista, jolloin tietojen siirrossa noudatetaan henkilötietolainsäädännön vaatimuksia.

TIETOJEN SÄILYTYSAIKA

Henkilötietoja säilytetään vain käsittelyn tarkoituksen edellyttämä aika tai niin kauan kuin laki rekisterinpitäjältä sitä edellyttää.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Rekisterinpitäjän tietojärjestelmät ovat palveluntarjoajan tuottamia tai pilvipalveluita. Tiedostot on suojattu yritystoiminnassa normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä. Rekisterin käyttö on luottamuksellista ja käyttöoikeus on rajattu vain henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan omaaville henkilöille, jotka ovat rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvia ja joiden asema ja tehtävät edellyttävät käyttöoikeutta. Rekisterinpitäjän henkilöstöllä on vaitiolovelvollisuus.

TARKASTUSOIKEUS

Jokaisella on oikeus tarkastaa omat rekisterissä olevat tietonsa. Kirjallinen ja allekirjoitettu tai muulla luotettavalla tavalla varmennettu tarkastuspyyntö tulee toimittaa edellä mainitulle henkilörekisteriä hoitavalle taholle. Ennen luovutusta henkilön henkilöllisyys tarkastetaan kuvallisesta henkilöllisyystodistuksesta tai muulla luotettavalla menetelmällä. 

OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA 

Jokaisella, joka havaitsee, että hänen rekisterissä olevat henkilötietonsa ovat virheellisiä, puutteellisia tai niitä on käsitelty rekisterin käyttötarkoituksen tai soveltuvan lainsäädännön vastaisesti, on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista, estämistä, rajoittamista tai poistamista. Muutoksen tai poiston voi tehdä itse verkkokaupan tilinhallinnan kautta tai vaatimus tulee esittää kirjallisesti tai sähköpostitse edellä mainitulle henkilörekisteriä hoitavalle taholle. Tarkastusvaatimus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna.
 
Henkilöllä joka havaitsee, että hänen EU:n tietosuoja-asetukseen perustuvia oikeuksiaan on loukattu, on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaisille.

TIETOSUOJASELOSTEEN MUUTOKSET

Rekisterinpitäjä kehittää toimintaansa jatkuvasti ja pidättää itsellään oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta. Myös lainsäädäntö voi muuttua, joten tietosuojaselosteen sisältöön tulee tutustua säännöllisin väliajoin.